Veelgestelde vragen

Algemeen

Wat is Inburgeren Werkt?

Met Inburgeren Werkt kunnen statushouders met behoud van uitkering 9 maanden, tussen 8 en 24 uur per week, werkervaring opdoen bij een bedrijf naar keuze en kunnen zij zich gelijktijdig de Nederlandse taal sneller eigen maken in de praktijk. De klantmanager kan op basis van het Plan Inburgering en Participatie (PIP) besluiten af te wijken van de vastgestelde periode en het aantal uur. In deze periode ontwikkelen zij competenties en vaardigheden die belangrijk zijn op de arbeidsmarkt.

Waarom Inburgeren Werkt?

Het huidige inburgeringsbeleid werkt niet. Daarom wordt deze in de loop van 2021 opnieuw ingericht. Bij het nieuwe beleid van Minister Koolmees komt de regie weer in handen van de gemeente. Inburgeren Werkt sluit aan bij dit beleid en de nieuwe visie van een parallelle leerroute van het leren van de taal en het opdoen van werknemersvaardigheden. Het doel is om statushouders aan het werk te krijgen door middel van een leerwerkplek. Het is gebleken dat de statushouder hierdoor ook sneller de taal leert.

Wat is een statushouder?

Statushouders zijn asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben ontvangen (vergunninghouders). Daarmee is hun verblijf in Nederland rechtmatig en hebben ze dezelfde rechten en plichten als Nederlands ingezetenen.

Is het aantal uur en de lengte van de periode van het leerwerktraject flexibel?

Ja, enkel als de klantmanager op basis van het Plan Inburgering en Participatie besluit af te wijken van de vastgestelde periode en het aantal uur. De statushouder mag alleen niet minder dan 8 uur per week werken.

Kan Inburgeren Werkt tussentijds beëindigd worden?

Ja, uiteraard wordt er vanuit gegaan dat gebruik wordt gemaakt van de 9 maanden, maar zowel het leerbedrijf als de deelnemer kunnen tussentijds aangeven te willen stoppen. Indien hier sprake van is dient dit schriftelijk doorgegeven te worden aan de servicedesk van Inburgeren Werkt via info@inburgerenwerkt.nl.  Graag duidelijk aangeven om welke gemeente en statushouder het gaat. LET OP: dit kan niet met terugwerkende kracht, geef het dus tijdig door!

Hoe werkt de tussentijdse beëindiging?

Op het moment dat de wens bestaat bij de statushouder of het leerbedrijf om het leerwerktraject voortijdig te beëindigen kan dit geregeld worden. De praktijkbegeleider van de statushouder, of de klantmanager, geeft aan de servicedesk van Inburgeren Werkt via een email aan dat de wens bestaat Inburgeren Werkt tussentijds te beëindigen. Het emailadres is info@inburgerenwerkt.nl. LET OP: de tussentijdse beëindiging moet altijd eerst besproken worden met de klantmanager!

De servicedesk zorgt voor het in werking zetten van de beëindiging. De klantmanager en het leerbedrijf ontvangen een bericht waarin beiden de laatste werkdag en de reden moeten opgeven. Nadat de gegevens zijn ingevuld en bevestigd ontvangt zowel de statushouder als de tekenbevoegde van het leerbedrijf de beëindigingsovereenkomst ter digitale ondertekening.

Een voorbeeld van deze beëindigingsovereenkomst treft u hier aan. Het verdere beëindigingsproces wordt duidelijk in de emailcommunicatie aan de klantmanager, de statushouder en het leerbedrijf.

Waar kan ik terecht met mijn vragen (die hier niet tussen staan)?

Er zijn verschillende manieren om vragen te stellen over Inburgeren Werkt. Per e-mail: info@inburgerenwerkt.nl, via Twitter: @Inburgerenwerkt,  via Facebook: Inburgenwerkt, via Linkedin: Inburgerenwerkt of telefonisch: 088-4600500. We doen ons best om, op werkdagen, binnen 24 uur te reageren. Voor vragen kan de statushouder ook altijd terecht bij de klantmanager.

Bekijk meer vragen

Bekijk minder vragen

Statushouders

Wanneer komt een statushouder in aanmerking voor Inburgeren Werkt?

Om in aanmerking te komen voor Inburgeren Werkt, moet de statushouder voldoen aan de volgende voorwaarden:

• Heeft een verblijfs- en werkvergunning;

• Is woonachtig in een van de deelnemende gemeenten;

• De klantmanager van de statushouder heeft toestemming gegeven voor deelname.

Wat als de woonplaats/gemeente van de statushouder niet genoemd wordt op de website?

Wanneer de gemeente niet wordt genoemd op de website, dan zijn zij op dit moment nog niet aangesloten bij het project Inburgeren Werkt. Op de website staan alle deelnemende gemeenten. U kunt zelf ook contact opnemen met uw gemeente om uw interesse kenbaar te maken en hun te attenderen op het project Inburgeren Werkt.

Kan de statushouder bij een bedrijf in een andere gemeente werken?

Ja, het gaat erom dat de statushouder woonachtig is in één van de deelnemende gemeenten. De voorwaarden van de gemeente waar de statushouder woonachtig is wordt aangehouden. Bekijk hier de deelnemende gemeenten.

Kan de statushouder starten met Inburgeren Werkt als hij/zij de taal nog niet beheerst?

Ja, afhankelijk van de situatie kan de statushouder wellicht in een ‘beschermde omgeving‘  (bijv. bij een Sociale Werkvoorziening) werknemers- en taalvaardigheden leren.

Verliest de statushouder zijn bijstandsuitkering als hij/zij gebruik maakt van Inburgeren Werkt?

Nee, de statushouder behoudt de bijstandsuitkering tijdens het leerwerktraject.

Bouwt de statushouder vakantiedagen op en zo ja, wanneer kan hij/zij die opnemen?

De hoeveelheid vakantiedagen is afhankelijk van de CAO of het bedrijfsreglement van het leerbedrijf. Indien er geen sprake is van een CAO of bedrijfsreglement, dient er gehouden te worden aan het wettelijke minimum aantal vakantiedagen (4 werkweken per jaar).

Hoe vindt de statushouder een bedrijf waar hij/zij met Inburgeren Werkt aan de slag kan?

Het is de bedoeling dat de statushouder en klantmanager zelf actief op zoek gaan naar een leerwerkplek. De statushouder kan bij elk bedrijf of instelling aan de slag met Inburgeren Werkt, als zij een plek aan kunnen bieden voor 8 tot 24 uur per week (bij akkoord van de klantmanager kan hiervan worden afgeweken). Het bedrijf moet ook passende begeleiding kunnen bieden.  De bedrijven die al actief op zoek zijn naar statushouders, kunnen gratis vacatures aanmelden in onze vacaturebank.

Hoe vragen de statushouder en de klantmanager Inburgeren Werkt aan?

Als de statushouder een leerbedrijf heeft gevonden, kan de klantmanager de statushouder inschrijven via het blok "inschrijven statushouder" op de website.

Hoe vaak mag de statushouder Inburgeren Werkt aanvragen?

Dit gaat in overleg met de klantmanager.

Hoe zit het met de begeleiding en evaluatie van de voortgang?

Elke drie maanden vindt er een voortgangsgesprek plaats om de vorderingen te bespreken. Hierbij zijn de statushouder, het leerbedrijf en de klantmanager aanwezig.

Hoe ziet zo’n leerwerkovereenkomst eruit?

Een voorbeeld van de leerwerkovereenkomst kunt u bekijken op de website bij voorbeeldovereenkomsten (onder veelgestelde vragen).

Ontvangt de statushouder na afloop een diploma?

Geen diploma, wel een certificaat dat de statushouder kan helpen bij toekomstige sollicitaties. In het certificaat verklaart het bedrijf aan welke competenties de statushouder heeft gewerkt en dat hij/zij zich heeft bewezen als werknemer en collega.

Kan de statushouder tijdens Inburgeren Werkt solliciteren naar een reguliere baan?

Dit kan als de klantmanager hiervoor toestemming geeft. Mocht hij/zij akkoord geven dan kan Inburgeren Werkt per direct tussentijds beëindigd worden als een reguliere baan is gevonden.

Waarom zijn bepaalde teksten op de website niet vertaald?

Om het leren van de Nederlandse taal te stimuleren hebben we dit niet overal toegepast (o.a. bij de vacaturebank). De belangrijkste teksten op onze website zijn vertaald. Mocht je hierbij hulp nodig hebben neem dan contact op met je klantmanager.

Bekijk meer vragen

Bekijk minder vragen

Werkgevers

Wat betekent Inburgeren Werkt voor werkgevers?

Voor de werkgever betekent Inburgeren Werkt de mogelijkheid om op een laagdrempelige manier kennis te maken met potentieel personeel. De werkgever treft een actieve en ambitieuze statushouder, omdat de statushouder samen met de klantmanager zelf het bedrijf zoekt dat bij hem/haar past. Voor de werkgever zijn er geen kosten. Zij voorzien uiteraard wel in een adequate begeleiding voor de statushouder.

Wat zijn de voorwaarden voor het bedrijf om in aanmerking te komen voor Inburgeren Werkt?

Als leerbedrijf komen alleen bij de Kamer van Koophandel geregistreerde bedrijven in aanmerking voor Inburgeren Werkt. Het bedrijf dient een werkervaringsplek voor 9 maanden van 8 tot 24 uur per week aan te bieden (bij akkoord van de klantmanager kan hiervan worden afgeweken) en voor een adequate begeleiding te zorgen.

In die periode doet de statushouders onder de begeleiding van de werkgever werkervaring op en verbetert de statushouder zijn/haar vaardigheden en competenties. Leren staat daarbij voorop; de werkzaamheden zijn additioneel van aard. Uiteraard dient de werkgever rekening te houden met de reguliere wetgeving met betrekking tot veiligheid en werktijden.

Hoe vragen werkgevers Inburgeren Werkt aan?

Als er sprake is van een geschikte match tussen een statushouder en een werkgever dan dient de

klantmanager van de gemeente de statushouder en werkgever aan te melden via: www.inburgerenwerkt.nl.

Kan ik de statushouder ook een werkplek in onze vestiging buiten een deelnemende gemeente geven?

Qua locatie is het enige criterium dat de statushouder inwoner is van een van de deelnemende gemeenten. Voor de ligging van het bedrijf of de vestiging van de leerwerkplek gelden geen beperkingen. Bekijk hier de deelnemende gemeenten.

Is de werkgever verplicht om de statushouder na 9 maanden in dienst te nemen?

Nee, er is geen enkele baangarantie of andere perspectiefverplichting verbonden aan Inburgeren Werkt. Dat neemt niet weg dat we hopen dat de werkgever de statushouder die met goed gevolg zijn leerwerkperiode heeft doorlopen, in een later stadium een baan aanbiedt of zijn netwerk inzet om de statushouder aan een baan te helpen.

Moet de werkgever als erkend leerbedrijf staan ingeschreven?

Nee, maar met het tekenen van de leerwerkovereenkomst en de dienstverleningsovereenkomst verklaart de werkgever wel te voorzien in een adequate begeleiding voor de statushouder. Uiteraard moet het bedrijf staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Kan het bedrijf meerdere statushouders aannemen?

Ja, maar het aantal statushouders is afhankelijk van het aantal FTE binnen de organisatie. Onderstaand is een overzicht met het aantal toegestane statushouders bij het aantal FTE. Deze richtlijn wordt gehanteerd om er zeker van te zijn dat er voldoende begeleiding voor de statushouders aanwezig is en om misbruik van de regeling te voorkomen. Hierbij geldt nog steeds de regel dat er drie maanden tussen moet zitten wanneer de vorige statushouder niet is aangenomen en er een nieuwe statushouder met dezelfde functie gaat starten, dit om arbeidsverdringing te voorkomen.

 

Aantal fte’s in het leerbedrijf

Toegestaan aantal statushouders met het project Inburgeren Werkt

1 tot 10

2 statushouders

11 tot 50

3 statushouders

51 tot 100

4 statushouders

101 of meer

5 statushouders

Wat zijn de kosten voor het leerbedrijf?

Het leerbedrijf heeft geen kosten. De statushouder behoudt zijn bijstandsuitkering tijdens het project Inburgeren Werkt. Wel dient het leerbedrijf voor adequate begeleiding te zorgen.  

Waarom hoef ik de statushouder geen minimumloon te betalen?

Met de Inburgeren Werkt gaat de statushouder een leerwerkovereenkomst met een bedrijf aan. Er is geen sprake van een arbeidscontract wat recht geeft op minimumloon. Het doel van Inburgeren Werkt is anders; door competenties en vaardigheden te ontwikkelen investeert de statushouder in zijn/haar toekomst. In die zin is de statushouder dus ook geen reguliere werknemer, maar een leerwerknemer.

Waar kan ik als leerbedrijf een vacature aanmelden?

Een vacature kan via deze link aangemeld worden. Wij verzoeken u rekening te houden met de voorwaarden van Inburgeren Werkt. Laat het leeraspect en de begeleiding duidelijk naar voren komen in de tekst. Indien deze aspecten onvoldoende blijken uit de tekst neemt het servicebureau van Inburgeren Werkt contact met u op.

Bekijk meer vragen

Bekijk minder vragen

Voorbeeldovereenkomsten

Voorbeeldovereenkomsten

Bekijk hier de voorbeeldovereenkomsten van Inburgeren Werkt.

Leerwerkovereenkomst
Toestemmingsverklaring

Bekijk meer vragen

Bekijk minder vragen

Voorbeeldcompetenties

Voorbeeldcompetenties

Inburgeren Werkt maakt gebruik van een competentiemodel. Hieronder vindt u, per opleidingsniveau, een overzicht van de verschillende competenties die centraal staan bij Inburgeren Werkt.

Mbo2

Mbo 4

Hbo

WO

Afgebroken opleiding

Bekijk meer vragen

Bekijk minder vragen